مک مورد انتقال

We offer a complete stock of new and Mack transfer case options. ما همچنین قطعات سهام جایگزینی برای تمام مدل های مورد انتقال بازسازی, کیت تعمیرات اساسی. محصولات مک قابل اطمینان اثبات شده و طراحی شده به ایستادن به هر آنچه که شما در آنها پرتاب. ما تمام مدل های جعبه انتقال و قطعات موجود را عرضه می کنیم. ما همچنین تک و 2 دو مدل مورد انتقال سرعت.

TC 250 Mack transfer case

امروز تماس بگیرید و دریافت مورد انتقال خود را فردا 877-776-4600 / 407-872-1901.

مک TC15 & نسبت دنده TC25
مدل نسبت سلام محدوده نسبت کم محدوده نسبت جبهه درایو
TC15 .999 2.593 .965
TC150 .768 1.992 .965
TC151 .999 2.593 .838
TC1510 .768 1.992 .838
TC152 .999 2.593 1.000
TC1520 .768 1.992 1.000
TC25 1.360 2.593 .965
TC250 1.045 1.992 .965
TC251 1.360 2.593 .838
TC2510 1.045 1.992 .838
TC252 1.360 2.593 1.000
TC2520 1.045 1.992 1.000